OUT OF STH / RE:DIZAJN

Projekt w przestrzeni miejskiej Wrocławia traktujący o kondycji polskiego dizajnu użytkowego.
Grupa zaproszonych projektantów graficznych zmierzy się z domorosłym projektowaniem graficznym będącym pokłosiem demokratycznych przemian lat 90-tych. Wraz z pojawieniem się mitycznego dobrobytu zachodu, bogate tradycje polskiego projektowania użytkowego wyrzucono na śmietnik historii, a ulice miast zalała mało wybredna inicjatywa młodej polskiej przedsiębiorczości.
Projekt zakłada edukowanie i upowszechnianie mieszkańców poprzez liczne akcje dizajnerskie, działania, interwencje w miejskiej tkance, ich najważniejszych, aktualnych zagadnień i różnorodnych form realizacji. Wszystkie te artystyczno-projektowe aktywności mają na celu rozwijanie kreatywności oraz promowanie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za kształt przestrzeni publicznej. Podkreślamy jego społeczny wymiar, odzwierciedlający współczesne demokratyczne tendencje uczestniczenia w kulturze.

A city-space project touching on the issue of the condition of Polish utilitarian design. A group of invited graphic designers will tackle
the home-bred output which is an aftermath of the democratic transition of the 1990’s. With the onset of the mythical western-style
welfare, the rich tradition of Polish applied design was banished to history, and city streets were flooded with the tackiness of young
Polish business enterprise.
The project is intended to educate the local residents through a number of design activities, actions, interventions in urban texture, important, topical issues and various forms of presentation. All those artistic and design activities aim to develop creativity and promote civic behaviours of responsibility for the shape of public space. We stress the social dimension, reflecting the modern-day, democratic tendencies of participation in culture.

kuratorzy generalni / the general curators OUT OF STH vol.3: Joanna Stembalska, Sławek Czajkowski ZBK